stavarna.com :: Přijímací řízení (03.03.2021 - 06:07)

Přijímací řízení

Přihláška

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2021 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
  • dobrovolně: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 není nutné, vyjádření lékaře není vylučující, ale jen informativní pro zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání podle zdravotního stavu uchazeče
  • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.

Přijímací zkoušky v roce 2021

Ve škole se nebude konat jednotná přijímací zkouška, proběhne pouze školní přijímací zkouška z matematiky.

Řádný termín školní přijímací zkoušky je ve středu 14. dubna 2021 od 9.00 hodin v budově školy.

Uchazeč se dostaví na místo zkoušky nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

Náhradní termín pro uchazeče, který v řádném termínu (tj. 14. dubna 2021) bude konat zkoušku na jiné škole a oznámí tuto skutečnost škole emailem na adresu sps@stavarna.com, je stanoven na čtvrtek 15. dubna 2021 v 9.00 hodin.

V případě nemoci nebo nařízené karantény je stanoven druhý náhradní termín školní přijímací zkoušky na pondělí 26. dubna 2021 v 9.00 hodin. Omluva musí být doručena emailem na adresu sps@stavarna.com nejpozději do 3 kalendářních dnů po řádném termínu školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky. Doba trvání testu je 90 minut.

Písemná zkouška z matematiky bude vycházet z rozsahu učiva základní školy s tím, že větší důraz bude kladen na praktické početní úlohy.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým "Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021" rozhodlo o změně v průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

Na základě tohoto Opatření, rozhodl ředitel školy, že nebudeme konat jednotnou přijímací zkoušku, ale přijímací řízení bude obsahovat pouze školní přijímací zkoušku.

Podrobnosti a kritéria přijímacího řízení jsou uvedeny v Rozhodnutí ředitele.

Pokud pojedete na přijímací zkoušky ke škole autem, upozorňujeme, že v okolí školy jsou parkovací zóny a omezený počet parkovacích míst. Počítejte při příjezdu do Českých Budějovic i se zvýšeným provozem.

Procvičování na přijímačky

K procvičení testu z matematiky máte zde příklady z přijímaček nanečisto na naši školu z dřívějších let.

Česká školní inspekce připravila mobilní aplikaci k přípravě na přijímačky. Podrobnosti najdete zde.

Webové stránky CERMATu pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky najdete zde.