stavarna.com :: Přijímací řízení (11.04.2021 - 09:21)

Přijímací řízení

Pozor - nová povinnost pro uchazeče

Podle "Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021" je uchazeč povinnen předložit před přijímací zkouškou potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního testu ne staršího než 7 dnů provedeného ve škole, ve které je žákem.

Potvrzení lze nahradit doklady, které jsou uvedeny v čl. II tohoto mimořádného opatření.

Bez potrvzení nemůže být uchazeč vpuštěn do školy a nemůže se účastnit přijímacích zkoušek. Nepřítomnost musí omluvit zákonný zástupce do 3 dnů.

Přijímací zkoušky v roce 2021 - úprava termínů

Ve škole se nebude konat jednotná přijímací zkouška, proběhne pouze školní přijímací zkouška z matematiky.

Řádný termín školní přijímací zkoušky je ve středu 5. května 2021 od 9.00 hodin v budově školy.

Uchazeč se dostaví na místo zkoušky nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

Náhradní termín pro uchazeče, který v řádném termínu (tj. 5. května 2021) bude konat zkoušku na jiné škole a oznámí tuto skutečnost škole emailem na adresu sps@stavarna.com, je stanoven na čtvrtek 6. května 2021 v 9.00 hodin.

V případě nemoci nebo nařízené karantény je stanoven druhý náhradní termín školní přijímací zkoušky na pondělí 17. května 2021 v 9.00 hodin. Omluva musí být doručena emailem na adresu sps@stavarna.com nejpozději do 3 kalendářních dnů po řádném termínu školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky. Doba trvání testu je 90 minut.

Písemná zkouška z matematiky bude vycházet z rozsahu učiva základní školy s tím, že větší důraz bude kladen na praktické početní úlohy.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým "Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021" rozhodlo o změně v průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

Na základě tohoto Opatření, rozhodl ředitel školy, že nebudeme konat jednotnou přijímací zkoušku, ale přijímací řízení bude obsahovat pouze školní přijímací zkoušku.

Podrobnosti a kritéria přijímacího řízení jsou uvedeny v Rozhodnutí ředitele.

Pokud pojedete na přijímací zkoušky ke škole autem, upozorňujeme, že v okolí školy jsou parkovací zóny a omezený počet parkovacích míst. Počítejte při příjezdu do Českých Budějovic i se zvýšeným provozem.

Procvičování na přijímačky

K procvičení testu z matematiky máte zde příklady z přijímaček nanečisto na naši školu z dřívějších let.

Česká školní inspekce připravila mobilní aplikaci k přípravě na přijímačky. Podrobnosti najdete zde.

Webové stránky CERMATu pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky najdete zde.