stavarna.com :: Moduly (05.07.2022 - 12:26)

V rámci projektu vznikne celkem 22 modulů, které jsou rozděleny do 3 základních skupin.

Základní moduly

 1. opakováni učiva ZŠ (slovní úlohy na úměrnosti, zlomky, absolutní hodnota, vyjádření neznámé ze vzorce, procenta, dělitelnost),
 2. výrazy, mocniny v Z i Q, odmocniny,
 3. množiny, výroky,
 4. algebraické rovnice,
 5. planimetrie (početní),
 6. planimetrie (shodnosti, podobnost, mn.bodů, konstrukční úlohy),
 7. funkce (lineární, lineární s absolutní hodnotou, kvadratická, lineární lomená, mocninné),
 8. exponenciální a logaritmické funkce a rovnice,
 9. goniometrie (goniometrické funkce, rovnice a vzorce),
 10. trigonometrie,
 11. stereometrie,
 12. kombinatorika,
 13. pravděpodobnost,
 14. statistika,
 15. finanční matematika,
 16. analytická geometrie lineárních útvarů,
 17. kuželosečky,
 18. komplexní čísla,
 19. posloupnosti a řady.

Rozšiřující moduly

 1. analytická geometrie v prostoru,
 2. diferenciální a integrální počet.

Průřezový modul

 1. slovní úlohy z celého učiva, úlohy z praxe.