stavarna.com :: Český jazyk a literatura (ČJL) (23.05.2022 - 23:26)

Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, je založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

Hodnocení a klasifikace 

 • Kvalita vyjadřování: výstižnost, přesnost a jazyková správnost. Při hodnocení projevu bereme zřetel i na plynulost a jistotu vyjadřování. Dbá se na zachovávání spisovné výslovnosti a na celkovou kultivovanost v projevech mluvených a na dodržování pravopisné kodifikace v projevech psaných. Na střední škole se vyžaduje slohová dovednost a vytříbenost.
 • Znalost předepsaného učiva a stupeň uvědomělosti v  jeho ovládnutí. Na střední škole se hodnotí  zvláště úroveň jazykového myšlení a povědomí.
 • Dovednost aplikovat znalosti v praxi, stupeň samostatnosti a tvořivosti v řešení úkolů.
 • Soustavnost a aktivita v práci, projevovaný zájem o předmět.
 • Neopominutelnou součástí klasifikace je od druhého ročníku také hodnocení četby pro ústní maturitní zkoušku. Pokud žák neprokáže alespoň dostatečnou znalost četby, nemůže být v daném ročníku klasifikován.
 • Ve čtvrtém ročníku bude četba prověřena prostřednictvím závěrečného testu (s hodnotou 300%), jehož úspěšné absolvování bude nezbytnou součástí klasifikace ve 2. pololetí; v případě známky „nedostatečně“ projedná klasifikaci v daném pololetí předmětová komise humanitních předmětů.

Klasifikace
vstupní diktát pro žáky 1. ročníku - 50%

 • kontrolní písemná práce - 150 % - sloh nebo rozbor textu
 • velký test - 150 % - literatura a jazyk
 • menší testy - 100 % - literatura a jazyk
 • diktáty - 100 %
 • ústní zkoušení - 100 %
 • rozbor textu - 100 %
 • referáty a samostatné práce žáků - 50 %
 • aktivita, práce v hodině, domácí úkoly, hodnocení sešitu - 50 %
 • testy na kontrolu čtenářských znalostí 3. a 4. ročník - 200%
 • standardy v 1., 2. a 3. ročníku - 200 %
 • standard 4. ročník (závěrečný test z četby) - 300%

 

Prospěch žáka se zpravidla klasifikuje podle stupnice, v níž se v souladu s požadavkem přiměřenosti věku žáka hodnotí:

Váha známek v Bakalářích:

Školní seznam literárních děl

Aktuální seznam zde.

Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má 2 základní části, společnou (státní) část a profilovou (školní) část.

Společnou (státní) část tvoří didaktický test, který připravuje a hodnotí CERMAT. Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 85 minut. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut). U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. Hranice úspěšnosti je 44%. Hodnocení žáka je slovní – uspěl(a) / neuspěl(a) – s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky profilové zkoušky. Termín didaktického testu stanoví CERMAT (2. - 7. května 2021).

Profilovou (školní) část tvoří písemná práce a ústní zkouška. 

Písemná práce 

je zadávána a hodnocena ve škole. Žák si volí 1 z minimálně 4 zadání (s určeným způsobem zpracování). Minimální rozsah práce je 250 slov. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Časový limit na vypracování je 120 minut včetně času na volbu zadání.  (Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut). Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Termín písemné práce je středa 7. dubna 2021.

Ústní zkouška

Pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam 83 literárních děl. Z tohoto seznamu si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle zadaných kritérií a do 31. března ho odevzdá řediteli školy. Tento seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje 1 z 20 titulů z vlastního seznamu literárních děl. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu na základě výňatku z neuměleckého textu. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Ústní zkouška se bude konat od 17. do 28. května 2021.

 

 

Standardy

Termíny:      

1. ročník - 30. 5. 2022

2. ročník - 3. 6. 2022

3. ročník - 9. 6. 2022

4. ročník - 11. 4. 2022

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Obecná struktura ústní zkoušky PDF 91 kB Stáhnout
Literární témata k didaktickému testu MZ PDF 440 kB Stáhnout
Pravopis velkých písmen PPTX 126 kB Stáhnout