stavarna.com :: Hydrologie a hydraulika (HYH) (03.03.2021 - 05:52)

Hydrologie a hydraulika (HYH)

Předmět podává stručný přehled hydrologie a hydrauliky. Hydrologií je řešena problematika výskytu vody, měření a způsoby zpracování naměřených dat. Hydraulika se zabývá pohybem povrchových a podzemních vod a způsoby výpočtu průtoků.

Způsob hodnocení

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • neohlášená písemná či ústní zkouška z tématického celku         - váha známky   50 %
  • ohlášená písemná či ústní zkouška z více tématických celků      - váha známky 100 %
  • aktivita při hodině                                                                         - váha známky   25 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem