stavarna.com :: Vodní stavby (VOS) (18.08.2022 - 06:58)

Vodní stavby (VOS)

Předmět Vodní stavby je profilovým odborným předmětem pro zaměření Vodohospodářeské stavby. Hlavními složkami biosféry používanými člověkem k uspokojování svých potřeb jsou: půda, voda, ovzduší, sluneční záření a nerostné bohatství. Voda je zdrojem nevyčerpatelným ale poškoditelným. Náplní předmětu VODNÍ STAVBY je seznámení žáků s výstavbou, provozem a údržbou vodohospodářských staveb - přehrady a nádrže, využití vodní enrgie, jezy, vodní cesty, úpravy toků, rybníky, meliorace a závlahy... Praktickým využitím teoretických znalostí je předmět KOC - konstrukční cvičení

Způsob hodnocení

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a

v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • písemná či ústní zkouška z tématického celku                           - váha známky 100 %
  • písemná či ústní zkouška z více tématických celků                    - váha známky  200 %
  • aktivita při hodině                                                                         - váha známky   50 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem

 

Standardy 3. ročník    13. 6. 2022    Váha známky 150%