stavarna.com :: Stavba (29.01.2022 - 09:04)

Stavba

Stavba "Stavební úpravy auly SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2".

Stavba byla zahájena 29. 10.2021. Jedná se o stavební úpravy auly včetně předsálí.

Stavba "Oprava havarijního stavu kanalizace v šatnách SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2"

Stavba byla zahájena 6. srpna 2019 a bude dokončena do konce prázdnin.

Stavba se týká svislé a vodorovné kanalizace v žákovském přístavku a šachty v průjezdu do školy.

Stavba "Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“ 

Stavba bude probíhat od 17. června 2019 do konce srpna 2019.

Stavba se týká téměř všech učeben, několika zbývajících kabinetů a chodeb u žákovského schodiště.

Škola bude přístupná pouze hlavním vchodem a jen v omezeném rozsahu.

Podrobné informace a bezpečnostní pokyny budeme uvěřejňovat na této stránce.

 

Připravujeme ještě další akci - výměnu technologie na sekundárním rozvodu výměníku.

Stavba "bezbariérová škola"

POZOR - od úterý 8. ledna 2019 do odvolání je uzavřen žákovský vchod a celé žákovské schodiště - probíhá stavba výtahové šachty a montáž výtahu.

Náhradním vchodem  pro žáky je boční vchod od bývalého kolostavu z Klavíkovy ulice.

Pro návštěvy je plně v provozu hlavní vchod budovy.

Od října 2018 probíhá ve škole stavba "Změna dokončené stavby - přístavba únikového schodiště z 1. PP do dvora, stavební úpravy spočívající ve vestavbě nového výtahu z 1. PP do 3. NP, nová šikmá schodišťová plošina z 3. NP do 4. NP, nové záchody pro ženy, včetně dvou bezbariérových záchodových kabin v 3. NP, dvě nové odborné učebny ve 4. NP, výměna vstupní stávající hliníkové stěny s dveřmi, za novou hliníkovou stěnu v 1. NP ve stávajícím objektu SPŠ stavební Resslova 1579/2 České Budějovice na pozemku parc. č. 3948/1, 3948/2, 3948/4 v katastrálním území České Budějovice 3".

Oznámení o zahájení stavby

Bezpečnostní pokyn

Stavba po dokončení rozšíří počet odborných učeben o dvě počítačové učebny a hlavně - naše škola bude bezbariérová a jistě ještě krásnější.

Děkujeme všem za pomoc, toleranci a pochopení.

Stavba "revitalizace chodeb"

Od srpna 2017 do konce roku 2017 probíhá ve škole revitalizace chodeb, TZB a elektro rozvodů v dotčených třídách.

Stavby probíhající za provozu školy vyžaduje od všech zaměstnanců, žáků i všech návštěvníků školy dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní předpisy a pohybovat se zvýšenou pozorností pouze ve vymezených prostorách školy.

Bezpečnostní pokyn ředitele školy

Bezpečnostní pokyn kordinátora BOZP

Po dokončení prací bude naše škola krásná nejen zvenku, ale i zevnitř.

Společně se vzájemným pochopením a tolerancí zvládneme tyto náročné práce, aby naše škola vzdala čest našim předchůdcům a svým obnoveným vzhledem vytvořila příjemné pracovní prostředí pro nás všechny.

Děkujeme za pomoc, toleranci a pochopení.banner_opzp_fond_soudrznosti_cmyk_1024

Dne 3. února 2015 byla předáním a převzetím staveniště zahájena stavba

"Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice".

V průběhu realizace této stavby během února až července 2015 budou vyměněna okna a zateplena budova školy (kromě secesní fasády).

Stavba je financována z prostředků Fondu soudržnosti (prostřednictvím OPŽP) a ze SFŽP - reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.19697, dále z rozpočtu Jihočeského kraje a z investičního fondu školy.

Na této stránce budou během stavby zveřejňovány důležité informace a bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny jsou závazné pro všechny zaměstnance a žáky školy a také pro všechny návštěvníky.

 

Okna ve škole jsou vyměněna, probíhají poslední začišťovací práce.

Fasáda je zateplena, probíhá poslední konečná úprava ve dvorním traktu budovy školy.

Předpokládaný termín dokončení (31. červenec 2015) by měl být dodržen.

 

Předání a převzetí stavby proběhlo k 31. červenci 2015 s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání.

Vady a nedodělky byly odstraněny v dohodnutém termínu do 15. srpna 2015.